Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘professional’ verstaan alle medewerkers van DE NIEUWE KAPPER kantoorhoudend te Reusel Postbus 81 5540 AB.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘klant’ verstaan degene die de opgeleide professionals opdracht geeft tot
behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘klant’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de klant en de opgeleide professionals.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de opgeleide professionals voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6 Op een [ontharings] behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen
de opgeleide professionals en de klant is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen de opgeleide professionals en de klant behelst de opdracht van de klant aan de opgeleide professionals en tot al dan niet de behandeling.
2.2 De opgeleide professionals is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de klant en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming
3.1 De klant verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de opgeleide professionals.
3.2 De opgeleide professionals kan van de klant verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de klant behelst tevens de bevoegdheid van de opgeleide professionals om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de klant te aanvaarden. De opgeleide professionals en is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de professional.
3.4 In het geval de klant zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de opgeleide professionals geen behandeling
(meer) verrichten.

4. Informatie en vastlegging
4.1 De klant dient de opgeleide professionals op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering
5.0 Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de opgeleide professionals van DE NIEUWE KAPPER de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
5.1 Tijdens het bezoek aan DE NIEUWE KAPPER [ intake gesprek] wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt de behandeling als het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen.
5.2 De gemaakte prijsafspraak is per behandeling. Deze is van af zichtbaar in de salon -website.
5.3 De opgeleide professionals behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur, het te behandelen gebied wordt gewijzigd of meer materiaal dient te worden gebruikt voor het gewenste resultaat. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de klant.
5.4 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het halve
kalenderjaar en kunnen half jaarlijks worden aangepast.
5.5 De klant draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de klant om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.

6. Betaling
6.0 U betaald mogelijk een reserveringsbedrag vooruit of achteraf een zogenaamde “No Show Fee” deze word NIET verrekend met de behandeling of teruggestort als u van verdere behandeling af ziet na de eerste consult [intake]. Verschijnt u onverhoopt niet dan brengen wij deze met 50% van de behandeling bij de klant in rekening, dit bedrag niet reduceerbaar.
6.1 De klant ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd per pinbetaling te voldoen.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de klant te allen tijde gehouden tot volledige en directe betaling van de factuur.
6.3 In het geval de klant de factuur niet en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De opgeleide professionals is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de klant in rekening te brengen. De opgeleide professionals en of DE NIEUWE KAPPER is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de klant.
6.4 Bij betalingsachterstand is de opgeleide professionals bevoegd om verdere behandeling op te schorten
6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de klant een klacht tegen de opgeleide professionals indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij DE NIEUWE KAPPER instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de klant de overeenkomst beëindigt of de opgeleide professionals verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering
7.1 In het geval de klant verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 2 uur van tevoren bij mailing af te zeggen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of conform de afzeg button in de mail.
7.2 Zegt de klant niet of niet tijdig af, dan is DE NIEUWE KAPPER genoodzaakt om minimaal 50% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
Als u een afspraak voor maandag wilt afzeggen, dan dient u dit voor vrijdagmiddag 12.00 uur te doen.
7.3 Afspraken kunnen door de klant en/of contactpersoon persoonlijk,
per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat diens e-mailbericht door de opgeleide professionals wordt ontvangen in de mailbox (zie eveneens de contactgegevens op www.basicnohair.nl en Basic X Hair.nl )

8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van DE NIEUWE KAPPER, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van DE NIEUWE KAPPER beperkt tot het bedrag van de factuur.
8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
8.4 DE NIEUWE KAPPER is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige
en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
8.5 DE NIEUWE KAPPER kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers DE NIEUWE KAPPER kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
8.6 Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing,) na verloop van tijd weer terug keert, dan is DE NIEUWE KAPPER daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde klanten niet aanslaan.

9. Klachten
9.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of de behandelende opgeleide professionals DE NIEUWE KAPPER moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal DE NIEUWE KAPPER de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien DE NIEUWE KAPPER en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Nietigheid
10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht
Op de tussen de opgeleide professionals, en de klant gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijzigingen
12.1 De opgeleide professionals behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden op de website of per e-mail ter kennis van de klant gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

13 Beschadiging & diefstal
DE NIEUWE KAPPER heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt DE NIEUWE KAPPER meldt diefstal en beschadigingen altijd bij de politie.

14. Behoorlijk gedrag
14.1 De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, De opgeleide professionals het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

DE NIEUWE KAPPER
Postbus 81 5540 AB Reusel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zijn uitsluitend voor klanten per @mail bereikbaar.